Доцент д-р Лада Трајческа

Супспецијалист - нефролог

Раководител на оддел за нефролошка специјалистичко консултативна дејност со дневна болница