Оддел за хронична хемодијализа

Во одделот за хронична хемодијализа се прифаќаат и лекуваат пациенти со бубрежна болест во фаза на започнување со дијализно лекување како и дијализно лекување на стационарни пациенти хоспитализирани на другите клиники. Тие се лекуваат со таканаречена клиничка хемодијализа.

Исто така, спроведува и амбулантски третман со хронична интермитентна дијализа во склоп на својата програма за хронична дијализа. По индикација се одредува и спроеведува примена на други методи на бубрежно заместителна терапија и модификација на рутинските дијализни третмани како што се проширена хемодијализа, плазмафереза, афереза, имуноадсорпција, континуирана веновенска хемодијафилтрација. Нудиме посебен индивидуален третман за пациенти со МРСА инфекција и ХЦВ позитивитет.

Во склоп на одделот за хронична хемодијализа се врши едукација на здравствен кадар (лекари и медицински сестри).

Клиничка хемодијализа

Развојна програма

Бубрежна надоместувачка терапија

Едукација на стручен кадар

Контакт податоци

Владимир Пушевски

Вукосава Челикиќ

Научен соработник д-р Владимир Пушевски, Супспецијалист- нефролог, Раководите на оддел за хронична хемодијализа

Медицински кадар

Skip to content