Оддел за интензивна нефролошка нега

Одделот за Интензивно нефролошко лекување се состои од две единици: единица за интензивно лекување и единица за постинтензивна нега.
На одделението се лекуваат критични болни со засегање на бубрежната функција, болни со акутно бубрежно оштетување, со влошена хронична и терминална бубрежна болест, болни со компликации кај хронична интермитентна хемодијализа, електролитни и ацидобазни нарашувања и болни со мултиситемски и мултиоргански заболувања.
На одделението се применуваат современи методи на заместителна и континурана заместителна бубрежна терапија, како и техники на терапевтска афереза.
Покрај клиничката дејност се спроведува и едукативна дејност на специјализнти по интерна медицина, субспецијализнти по нефрологија и едукација на медицински сестри.

Лекување на пациенти со бубрежно оштетување

Хемодијализни третмани

Континуирани техники на бубрежна надоместувачка терапија

Клинички испитувања

Контакт податоци

Звездана Петронијевиќ

Мирјана Здравковска

Насловен доцент д-р Звездана Петронијевиќ, Супспецијалист нефролог, Раководител на оддел за интезивна нефролошка нега

Медицински кадар

Skip to content