Оддел за функциоструктурна процена и хипертензија

Одделението за функциоструктурна процена и хипертензија постои од 1978 година. Болничката дејност на одделението се фокусира на дијагностички постапки и лекување на различни нефролошки состојби и заболувања.

Особено внимание се посветува на пациентите со секундарна хипертензија и хипертензија во гравидитет. На одделението има 14 кревети. Амбулантската дејност опфаќа дијагностика и третман на пациенти со хипертензија и гравидни пациентки .За процена на хипертензија се користи методата на 24 часовен мониторинг на крвен притисок.

Контакт податоци

Билјана К.Герасимовска

Јулијана Тодоровска

Професор д-р Билјана Герасимовска Китановска, Супспецијалист- нефролог, Раководител на оддел за функционална процена и хипертензија (ФСП)

Медицински кадар

Skip to content