За нашата клиника

Стручна медицинска помош во областа на нефрологијата

Универзитетската клиника врши здравствени услуги кои бараат стручен, организациски и технолошки сложен и мултидисциплинарен здравствен третман од специјалноста нефрологија, изградува и спроведува стручно-медицинки доктринарни критериуми во својата област и укажува стручно методолошка помош на здравствените установи од областа на нефрологијата, како и обезбедување со лекови на болнички третираните пациенти.

Стручни доктори

Врвна медицинска нега

Во Универзитетската клиника се спроведува специјалистичко – консултативна и болничка здравствена заштита и здравствена дејност на терцијарно ниво од областа на нефрологијата, се изведува образовна дејност, се врши усовршување на здравствените работници и научно истражувачка дејност.

Нашите оддели

Интензивна нега

Процена и хипертензија

Интервентна нефрологија

Васкуларни пристапи

Перитонеална дијализа

Хронична хемодијализа

Трансплантација на бубрег

Дневна болница

Запознајте го нашиот тим

Стручни и искусни доктори

Skip to content