Оддел за нефролошка специјалистичко консултативна дејност со дневна болница

Одделот за нефролошка специјалистичко консултативна дејност со дневна болница опфаќа систем на мерки, активности и постапки со цел дијагностицирање и лечење, како и превенција на настанување прогресија и компликации на болните со бубрежни заболувања во случај кога не е потребно превземање на болничко лекување.

На осигурените лица им пружа целосна, квалитетна, навремена, економична, ефективна и ефикасна специјалистичко-консултативна здравствена заштита со примена на медицина заснована на докази, во согласност со одредбите на законот за здравствена заштита и законот за здравствено осигурување. Иницира, применува, изведува и го следи и контролира ефектот од рутински и специфични превентивни, дијагностички, тераписки или други постапки, вклучувајќи ја супституционалната терапија (крвни трансфузии, плазми, албумини, венско железо и др.), специфичната терапија (еритропоетин) и др.

Одделот за  нефролошка специјалистичко консултативна дејност со дневна болница изведува клинички студии поврзани со овој начин на лекување и испитување на нови методи и лекови.

Контакт податоци

Доц.др Лада Трајческа

 

Лилјана Божиновска

Доцент д-р Лада Трајческа, Супспецијалист-нефролог, Ракководите на оддел за нефролошка специјалистичкоконсултативна дејност со дневна болница

Медицински кадар

Skip to content