Оддел за васкуларни пристапи

Одделот за васкуларни пристапи спроведува амбулантска, специјалистичко- консултативна, едукативна и хоспитална дејност во делот на обезбедување, одржување, следење и решавање на компликациите поврзани со привремените и трајните васкуларни пристапи за хемодијализа, без разлика дали се работи за пациенти со акутно или хронично бубрежно оштетување. Воедно оваа дејност се изведува и за други клиники, за кои треба да се обезбеди васкуларен пристап за спроведување на одредена терапевтска метода која се изведува на тие клиники. На одделот се врши и ултрасонографска, доплерска процена за креирање, следење и поставување на васкуларните пристапи за хемодијализа. Одделот за васкуларни пристапи изведува клинички студии поврзани со овој начин на лекување и испитување на нови методи и лекови.

Следење и решавање на компликации

Васкуларни пристапи за хемодијализа

Ултрасонографска, доплерска процена

Клинички студии

Контакт податоци

Петар Дејанов

Кристина Темова

Skip to content