Одделение за јавни набавки

Одделение за јавни набавки Одделението за јавни набавки учествува во изготвувањето на годишниот план за јавни набавки и ги планира, реализира и контролира набавките на стоки, услуги и работи за потребите на клиниката за тековната година согласно одобрените средства во буџетот. Ги изготвува Одлуките за јавна набавка, за избор и поништување на јавна набавка. Ги објавува огласите за јавни набавки во ЕСЈН. Дава стручна и техничка помош на Комисиите за[…]

Одделение за сметководство

Одделение за сметководство Одделението за сметководство врши евидентирање на настанатите деловни промени во главна книга и аналитика.Се грижи за наплата на побарувањата од коминтентите и плаќање на достасаните обврски(долгови) на добавувачите.Го изработува годишниот план на приходи и расходи по квартали и ја следи неговота реализација.Учествува во изготвувањето на Стратешкиот и Оперативниот план за работа. Изработува квартални, полугодишни и годишни извештаи за видот и обемот на реализираните здравствени услуги во стационар,[…]

Оддел за перитонеална дијализа

Во Одделот за перитонеална дијализа се лекуваат болни со хронична бубрежна болест во стадиум 5 кај кои постои медицинска индикација и можност за лекување со перитонеална дијализа.

Оддел за васкуларни пристапи

Одделот за васкуларни пристапи спроведува амбулантска, специјалистичко- консултативна, едукативна и хоспитална дејност во делот на обезбедување, одржување, следење и решавање на компликациите поврзани со привремените и трајните васкуларни пристапи за хемодијализа, без разлика дали се работи за пациенти со акутно или хронично бубрежно оштетување.

Оддел за нефролошко специјалистичко консултативна дејност со дневна болница

Одделот за нефролошка специјалистичко консултативна дејност со дневна болница опфаќа систем на мерки, активности и постапки со цел дијагностицирање и лечење, како и превенција на настанување прогресија и компликации на болните со бубрежни заболувања во случај кога не е потребно превземање на болничко лекување.

Оддели

Skip to content