Оддел за перитонеална дијализа

Во Одделот за перитонеална дијализа се лекуваат болни со хронична бубрежна болест во стадиум 5 кај кои постои медицинска индикација и можност за лекување со перитонеална дијализа. Перитонеалната дијализа е модалитет на бубрежно- надоместувачка терапија, за чие отпочнување е потребно подготвителен период за оцена на погодност, поставување на перитонеален катетер и обука на пациентот.Одделот за перитонеална дијализа изведува клинички студии поврзани со овој начин на лекување и испитување на нови методи и лекови.

Лекување пациенти со хронична бубрежна болест во стадиум 5

Подготвителен период и обука на пациентот

Бубрежно-надоместувачка терапија

Клинички студии

Контакт податоци

Христина Велкоска

img-new-01

Медицински кадар

Skip to content