Одделение за јавни набавки

Одделение за јавни набавки Одделението за јавни набавки учествува во изготвувањето на годишниот план за јавни набавки и ги планира, реализира и контролира набавките на стоки, услуги и работи за потребите на клиниката за тековната година согласно одобрените средства во буџетот. Ги изготвува Одлуките за јавна набавка, за избор и поништување на јавна набавка. Ги објавува огласите за јавни набавки во ЕСЈН. Дава стручна и техничка помош на Комисиите за[…]

Одделение за сметководство

Одделение за сметководство Одделението за сметководство врши евидентирање на настанатите деловни промени во главна книга и аналитика.Се грижи за наплата на побарувањата од коминтентите и плаќање на достасаните обврски(долгови) на добавувачите.Го изработува годишниот план на приходи и расходи по квартали и ја следи неговота реализација.Учествува во изготвувањето на Стратешкиот и Оперативниот план за работа. Изработува квартални, полугодишни и годишни извештаи за видот и обемот на реализираните здравствени услуги во стационар,[…]

Skip to content