Сектор за материјално-финансиски работи и сметководство

Секторот за материјално-финансиски работи и сметководство работата од неговата надлежност ја остварува преку :

Одделението за сметководство

Одделението за јавни набавки

Контакт податоци

Митко Митровски

м-р дипл.екк Митко Митровски, Раководител на Сектор за материјално- финансиски работи и сметководство,
Skip to content